Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια & Συντήρηση Πυροσβεστικών Μέσων» για το οικονομικό έτος 2020, χρονική διάρκεια υλοποίησης πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 34.178,12 (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος των Κ.Α. 10.6265.0016 «Συντήρηση πυροσβεστήρων κ.λ.π. ειδών πυρασφάλειας», 15.6265.0007 «Συντήρηση πυροσβεστήρων κ.λ.π. ειδών πυρασφάλειας» 20.6265.0006 «Συντήρηση πυροσβεστήρων κ.λ.π. ειδών πυρασφάλειας» 30.6265.0003 «Συντήρηση πυροσβεστήρων κ.λ.π. ειδών πυρασφάλειας», 35.6265.0002 «Συντήρηση πυροσβεστήρων κ.λ.π. ειδών πυρασφάλειας» 15.7135.0004 «Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας», 20.7135.0002 «Προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λ.π. ειδών πυρασφάλειας», 30.7135.0011 «Προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λ.π. ειδών πυρασφάλειας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.