Διακήρυξη για την προμήθεια εκτυπωτικού εξοπλισμού του Δήμου στα κεντρικά του κτήρια, στα ΚΕΠ και στις περιφερειακές δομές του όπως (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Αθλητικά Κέντρα και λοιπά) , με νέο εξοπλισμό καθώς και την 5ετή υποστήριξη των εκτυπωτικών μηχανημάτων (αναλώσιμα, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη),με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας 60 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €557.256,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.