Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά, απορρυπαντικά – σαπούνια, διάφορα είδη), για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Χαρτικά είδη, ΟΜΑΔΑ Β΄- Απορρυπαντικά & σαπούνια και ΟΜΑΔΑ Γ΄- Διάφορα είδη ευπρεπισμού», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € ύψους € 24.871,92 (Εικοσιτεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Author

Comments are closed.