Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου – Σφραγίδες» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 36.253,82 (τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα δυο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ σε ποσό ύψους € 99,20 σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 36.154,62 σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και αναλυτικά έως εξής: 1) Κ.Α. 10.6612.0001 ποσό € 9.154,62 2) Κ.Α. 20.6612.0001 ποσό € 6.000,00 3) Κ.Α. 15.6612.0001 ποσό € 15.000,00 και 4) Κ.Α. 30.6612.0001 ποσό € 6.000,00.

Author

Comments are closed.