Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα υπηρεσιακά οχήματα & μηχανήματα έργου του Δήμου» για τια (3) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 124.341,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ως εξής: ποσό ύψους €860,56 για το οικ. Έτος 2021, ποσό ύψους €41.158,08 για το οικ. έτος 2022 , ποσό ύψους €41.158,08 για το οικ. έτος 2023 & ποσό ύψους €41.164,28 για το οικ. έτος  2024) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Author

Comments are closed.