Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την «Προμήθεια αναλώσιμων μελανιών, toner, μελανοταινιών &
αναλώσιμων ανταλλακτικών πολυμηχανημάτων, plotters, και εκτυπωτών» για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με διάρκεια ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνολικής δαπάνης ποσού ύψους €
41.999,05 (σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 1.000,00 σε βάρος του
Κ.Α. 10.6613.0004 «Προμήθεια αναλωσίμων (υλικών μηχανογράφησης κ.λ.π.)», του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 40.999,05
σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και
αναλυτικά έως εξής: 1) Κ.Α. 10.6613.0004 σε ποσό ύψους € 19.000,00, 2) Κ.Α. 15.6613.0002
σε ποσό ύψους € 11.000,00, 3) Κ.Α. 20.6613.0004 σε ποσό ύψους € 999,05, 4) Κ.Α.
30.6613.0002 σε ποσό ύψους € 10.000,00.

Author

Comments are closed.