Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α
ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ»

Εκτιμώμενης αξίας 158.287,62 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 37.989,03 €)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Author

Comments are closed.