Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του
έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής, του έργου με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2020», εκτιμώμενης αξίας 80.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 53.457,90€, Γ.Ε. & Ο.Ε.
9.622,42€, απρόβλεπτα 9.462,05€, απολογιστικές δαπάνες 8.102,79€, φ.Π.Α. 24% 19.354,84€

Author

Comments are closed.