Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την
ανάδειξη αναδόχου/ων για την « Ασφάλιση κινητής περιουσίας χρονικής διάρκειας του Δήμου Νίκαιας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη τριών ετών (03) από 15/03/2023», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους
€137.400,00 ( Εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) μικτών ασφαλίστρων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή με τους
παρακάτω όρους και στοιχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Author

Comments are closed.