Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2022
Εκτιμώμενης αξίας 161.290,32 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.