Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» ,   για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους  94.426,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τους παρακάτω όρους και στοιχεία:

Comments are closed.