Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.