Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» και ειδικότερα των ομάδων Β + Γ

μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, 24.440,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει την επανάληψη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ»

μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» ,   για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, και ειδικότερα των ομάδων Β + Γ της υπ’ αρ. 40965/04-09-2019 Τεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους  24.440,40 €

Author

Comments are closed.