Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Κλάδευση υψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος», με διάρκεια υλοποίησης ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Author

Comments are closed.