Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,κάτω των ορίων,μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την Προμήθεια υλικών συντήρησης οδοποιίας του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €79.050,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.24%,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Author

Comments are closed.