Διακήρυξη για την προμήθεια σάκων αποκομιδής απορριμμάτων για τις ανάγκες του
Δήμου για δυο (2) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού
ύψους €216.070,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Author

Comments are closed.