Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία της Τ.Υ.», με διάρκεια υλοποίησης από την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για 8 (οκτώ) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 24.384,60 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7131.0002 «Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία της Τ/Υ», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.