ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την
ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (χαρτικά, απορρυπαντικά–
σαπούνια κλπ) » για δυο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €386.053,64 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και 24% , με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από
οικονομική άποψη προσφορά.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Author

Comments are closed.