Δήμαρχος Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων
μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη, για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €318.820,01 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Author

Comments are closed.