Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ««Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης (toner cartridges) & αναλώσιμών ανταλλακτικών (drums, developers, fusion kits κλπ) για πολυμηχανήματα, Plotters και εκτυπωτές, για τις ανάγκες εκτύπωσης των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 49.992,42 συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΡΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΕΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναφορικά με την με αρ. 46890/7-12-2023 με ΑΔΑΜ: 23PROC013913642 Διακήρυξη του
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σχετικά με την ««Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης
(toner cartridges) & αναλώσιμών ανταλλακτικών (drums, developers, fusion kits κλπ) για
πολυμηχανήματα, Plotters και εκτυπωτές, για τις ανάγκες εκτύπωσης των υπηρεσιών του Δήμου
Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 49.992,42 συμπ/νου
Φ.Π.Α. 24%
Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης αναφέρεται:
«Την με αρ. πρωτ. 709/09-01-2023 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης
Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη που αφορά στην Προμήθεια υλικών
για τις ανάγκες των ζώων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος,
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους 49.999,28 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%».
Έναντι του ορθού:
«Την με αρ. πρωτ. 41899/02-11-2023 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στην Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
εκτύπωσης (toner cartridges) & αναλώσιμών ανταλλακτικών (drums, developers, fusion kits κλπ)
για πολυμηχανήματα, Plotters και εκτυπωτές, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού
ύψους 49.992,42 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%».
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Author

Comments are closed.