Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερό προφορικό
µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που αφορά στην µίσθωση ακινήτου
για τη στέγαση της υπηρεσίας του «Καθαριότητας επί της οδού Αγ. Άννης 19, στην περιοχή της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αγ. Ι. Ρέντη, του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως χώρος
στάθµευσης των οχηµάτων της παραπάνω υπηρεσίας.

Comments are closed.