Διακήρυξη για δημιουργία παιχνιδότοπου στο 4ο Νηπιαγωγείο Ρέντη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Αναφορικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό Αριθμό:

189112 για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ 4οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ», ενδεικτικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 44.999,60 συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Στη με αρ. πρωτ. 12148/27-03-2023 με ΑΔΑΜ: 23PROC012372279 Διακήρυξη και ειδικότερα στο άρθρο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης»,
  2. Στη με αρ. πρωτ. 12149/27-03-2023 με ΑΔΑ: ΩΧΑΡΩΚΑ-42Υ Περίληψη Διακήρυξης, αναφέρεται στον τίτλο ότι: «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (06) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης»
  3.  Στα με αρ. πρωτ. 17229/04-05-2023, 17230/04-05-2023, 20850/29-05-2023 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημ. Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών.
  4. Στη με αρ. πρωτ. 18559/12-05-2023 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημ. Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών.
  5. Στις με αρ. 57/2023, 110/2023, 133/2023 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Αναφέρεται ότι «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (06) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης»

Ως εκ τούτου διορθώνεται στο ορθό ως κάτωθι:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (01) μήνα από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Author

Comments are closed.