ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων» από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 6 μήνες ή εξαντλήσεως των υπηρεσιών αυτών, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (64.480,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α: 64.6474.0001 για την
Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 22503/15-3-23) ποσού ύψους € 31.400,00, του Κ.Α 15.6474.0001 για Δαπάνες για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων (επιχορήγηση) ποσού ύψους €31.400,00 και του Κ.Α  35.6474.0003 Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων (Ι.Π.) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 22503/15-3-23) ποσού ύψους € 1.680,00 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΡΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΕΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.