Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΑΝΩ των ορίων μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ)» εκτιμώμενη αξία: 1.206.400,00 € μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% (1.495.936,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.