Ο Δήμαρχος Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των
ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Περίφραξη χώρων πρασίνου–οικοπέδων του Δήμου Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη με διάρκεια υλοποίησης τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους €34.100,00 (Τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατό ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Author

Comments are closed.