Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης η σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους €68.048,60 ( Εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών ) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

 

Author

Comments are closed.