Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20/2022, ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022, έγινε η έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

Σύμφωνα με τη νέα Πυροσβεστική διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει: Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά, κλάδεμα της κόμης των δέντρων 1,5μ. από το έδαφος, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων και τέλος, συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, επιβάλλοντας πρόστιμο στους υπόχρεους.

Εν κατακλείδι, όλοι μας, πολίτες και Δήμος, οφείλουμε να προλαμβάνουμε και να είμαστε έτοιμοι για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τονίζουμε λοιπόν: Υποχρέωση όλων των ιδιοκτητών, ο καθαρισμός, κλάδεμα και αποψίλωση αυλών και οικοπέδων, ως τις 30 Απριλίου.

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Comments are closed.