Δήλωση Προσβασιμότητας

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη δεσμεύεται να καθιστά τον ιστότοπο https://nikaia-rentis.gov.gr προσβάσιμο και λειτουργικό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’  “Ψηφιακή Προσβασιμότητα (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016,για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των Οργανισμών του δημόσιου τομέα)”.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://nikaia-rentis.gov.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος https://nikaia-rentis.gov.gr  συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις Οδηγίες για την προσβασιμότητα με το πρότυπο WCAG 2.0 (Level AA).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστότοπου πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση με τον ελεγκτή προσβασιμότητας (web accessibility checker) AChecker.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 03/01/2022

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστότοπου https://nikaia-rentis.gov.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στην δεξιά περιοχή της σελίδας.Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί στο σύνολο του.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποιο θέμα προσβασιμότητας μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο μενού προσβασιμότητας.

Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενό πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμα προσαρμοστεί πλήρως στα πρότυπα προσβασιμότητας.