Δήλωση Διαζυγίου

1.Απόφαση Δικαστηρίου ή Συμβολαιογραφική Πράξη.

2.Απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση του

3.Αστυνομική ταυτότητα.

4.Πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων (αν πρόκειται για πολιτικό γάμο)

5.Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα (αν πρόκειται για πολιτικό γάμο)

6. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των διαζευχθέντων.

7. Η υπηρεσία είναι δυνατό να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση (ανάλογα με το είδος του διαζυγίου κ.λ.π)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η δήλωση του διαζυγίου πρέπει να γίνει σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Η εκπρόθεσμη δήλωση συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.4 παρ.15 του Ν.4144/2013) το οποίο ανέρχεται μετά τις 30 ημέρες σε εκατό (100) ευρώ, ενώ αν γίνει αργότερα από 90 ημέρες σε τριακόσια (300) ευρώ.

Στην περίπτωση Λύσης Γάμου με Συμβολαιογραφική Πράξη δεν υπάρχει προθεσμία.

Comments are closed.