Δήλωση Διαζυγίου

1.Απόφαση Δικαστηρίου πρωτότυπη ή Συμβολαιογραφική Πράξη.

2.Αστυνομική ταυτότητα

3. Διαζευκτήριο

3.Πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων και επίδοση για το αμετάκλητο (αν πρόκειται για πολιτικό γάμο)

4.Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα (αν πρόκειται για πολιτικό γάμο)

5. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των διαζευχθέντων.

7. Η υπηρεσία είναι δυνατό να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση (ανάλογα με το είδος του διαζυγίου κ.λ.π)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η δήλωση του διαζυγίου πρέπει να γίνει σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Η εκπρόθεσμη δήλωση συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.4 παρ.15 του Ν.4144/2013) το οποίο ανέρχεται μετά τις 30 ημέρες σε τριάντα (30) ευρώ, ενώ αν γίνει αργότερα από 90 ημέρες σε εξήντα (60) ευρώ.

Στην περίπτωση Λύσης Γάμου με Συμβολαιογραφική Πράξη δεν υπάρχει προθεσμία. Δεν τίθεται επιβολή προστίμου γιατί η διάζευξη ισχύει με την κατάθεση της συμβολαιογραφικής πράξης

Author

Comments are closed.