Δήλωση Γέννησης

1.Δήλωση νοσοκομείου (γιατρού/μαίας)

2.Αστυνομική ταυτότητα

3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4 Ληξιαρχική πράξη γάμου

5 Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ γονέων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό.

β. Η εκπρόθεσμη δήλωση συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.4 παρ.15 του Ν.4144/2013) το οποίο ανέρχεται μετά τις 10 ημέρες σε εκατό (100) ευρώ, ενώ αν γίνει αργότερα από 90 ημέρες σε τριακόσια (300) ευρώ

Comments are closed.