Απόφαση παράτασης της με αρ.πρωτ.34924/03-10-2022 Διακήρυξης Δημάρχου με ΑΔΑΜ:22PROC011349705 και της αρ.πρωτ. 34925/03-10-2022 Περιληπτικής Διακήρυξης Δημάρχου με ΑΔΑΜ:22PROC011349705 και ΑΔΑ:6Ζ9ΚΩΚΑ-ΚΜΕ, που αφορά τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Περίφραξη Χώρων Πρασίνου Οικοπέδων».

14β-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ & ΑΔΑ

13-ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΣΗΔΗΣ

Author

Comments are closed.