ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 1/2022 (αρ. πρωτ. 24162/06-07-2022 και Α.Δ.Α.: 6ΖΞ8ΩΚΑ-6ΜΦ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ έως 31-12-2022
Author

Comments are closed.