ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΜΕ 1/2023 (αρ. πρωτ.7662/23-02-2023 ΑΔΑ: ΨΘΤ0ΩΚΑ-Η40)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) ΟΚΤΩ (08) ΑΤΟΜΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 1/2023
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 1-2023
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101 – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΣΜΕ 1/2023
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102 – ΠΕ ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΣΜΕ 1/2023
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 104 – ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΜΕ 1/2023
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 105 – ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΣΜΕ 1/2023
7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 106 – ΔΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΜΕ 1/2023
8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 1-2023

Author

Comments are closed.