Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη

Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων για την βελτίωση του οδοφωτισμού των οδών του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη» Υποέργο1 της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ–ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4.6. «ΕΚΣΥΧΓΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-NEXTGENERATION EU.–ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ–ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €2.291,314,78€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.