Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν.4555/2018 (Α’ 133), ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι και πέντε (5) Εκπρόσωποι αναγνωρισμένων Φορέων Συλλογικής Εκπροσώπησης Μεταναστών και Προσφύγων.

Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη.

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:

    1. η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με Δημόσιες αρχές ή τη Δημοτική Αρχή,
    1. η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις Δημοτικές Υπηρεσίες και
    2. η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Οι Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης Μεταναστών ή Προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο έως 31/08/2024 είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, επί της οδού Π.Τσαλδάρη 10, 184 51 Νίκαια, τηλ. επικοινωνίας: 2132075393 – 348 αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Κατσίκα Αδαμαντία, Μπουγιουκλάκης Νικόλαος ή ηλεκτρονικά στο e-mail: dsimvoulio@nikaia- rentis.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΧΤΑΣ

Author

Comments are closed.