Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,
εκτιμώμενης αξίας 683.870,97 € (πλέον ΦΠΑ).
Κωδικός CPV: 45236110-4, 45212130-6, 45316100-6. Κωδικός NUTS:EL 307 (Πειραιάς-Νήσοι) &
κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 79751.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : δαπάνη εργασιών 501.472,09 €, ΓΕ &
ΟΕ 90.264,98 €, απρόβλεπτα 88.760,56 €, απολογιστικές δαπάνες 3.200,00€, αναθεώρηση 173,34€
& ΦΠΑ 164.129,03 €.

Author

Comments are closed.