ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ[ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, (ΤΕΤΡΑΩΡΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26850/25-07-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ (2η και 3η) ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΡΙΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕΤΡΑΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ

Author

Comments are closed.