Η ΔΗΚΕΝΙΡ Ανακοινώνει:

την πρόσληψη καθηγητών/τριών/επιμορφωτών, με Σύμβαση Εργασίας (ΙΔΟΧ) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι με αντίτιμο, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, είκοσι τριών (23) ατόμων (ηλικίας από 18 έως 65 ετών βάσει του άρθρου 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΝΟΜΟΣ 2190/1994 παράγραφος 6), για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Βλέπε  ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ:  Α1,  B1,  Γ1

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  Α2,   Β2,   Γ2.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΌΣΛΗΨΗΣ

Author

Comments are closed.