Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόφαση, θα προβεί στην Διαδικασία Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή Τεχνικών Υπαλλήλων Μελών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, της  παρ. 8(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη τριών (-3-) Τεχνικών Υπαλλήλων ως Τακτικών και των Αναπληρωματικών τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 790.322,58€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Συγκεκριμένα το έργο αφορά παρεμβάσεις στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των προσφυγικών Ο.Τ. στον Προσφυγικό Συνοικισμό, «Νέας Κοκκινιάς», της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Χ. Π. του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», σύμφωνα με τη με αρ. 163.6.3/06-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, για το ποσό των  567.919,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Κ.Α. 64.7336.0002 και για το ποσό των 412.081,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) από Ίδιους πόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.0001.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των Μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα Μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Η Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 4.1 «Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης» της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΑΔΑ: 754Ξ465ΧΘΞ-ΧΧ5) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για το έτος 2020 για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την αριθ. 12/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣΤΩΚΑ-ΔΕΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, είναι Διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

  1. την κα. Σταματίνα Χούντα, Υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφικού και Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας (G.I.S.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.

 

  1. τον κ. Κωνσταντίνο Ρεμούνδο, Υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφικού και Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας (G.I.S.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕ Διοικητικό.

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την επιλογή των Μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

 

Η Ηλεκτρονική Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 5η Οκτωβρίου 2020 (05-10-2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.

 

Η παρούσα Ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Δήμου www.nikaia-rentis.gov.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr.

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γιώργος  Αυγέρος
Πόλιτικος Μηχανικός Τ.Ε.

Author

Comments are closed.