Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει  προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου μας,

για το διδακτικό έτος 2023-2024,

και συγκεκριμένα:

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

εκ των οποίων εξήντα τρία (63) άτομα πλήρους απασχόλησης,

σαράντα επτά (46) άτομα τετράωρης απασχόλησης

και ένα (01) άτομο τρίωρης απασχόλησης.

Υποβολή Αιτήσεων από 01/08/2023 έως και 14/08/2023,

αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στο email: ariadni.karapakla@nikaia-rentis.gov.gr

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

·       Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ορθά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ με φυσική υπογραφή, υποχρεωτικά ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων σας και της εμπειρίας.

·       Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στο στοιχείο «Β. ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (με σειρά προτίμησης)», οι υποψήφιοι/ες σημειώνετε τον αριθμό 1 ή/και 2 ανάλογα με την προτίμησή σας, στα αντίστοιχα τετραγωνίδια της μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχετε μόνο μια προτίμηση συμπληρώνετε τον αριθμό 1 στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.      

·       Όλα τα στοιχεία των υποψηφίων, ιδίως αυτά της επικοινωνίας (τηλέφωνα και e-mail) που θα αναγράφονται στην εν λόγω αίτηση να είναι ευκρινή.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων μοριοδότησης που επικαλούνται.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

 

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Author

Comments are closed.