ΑΔΑ: 6ΕΗ9ΟΛ4Ψ-ΠΒ0

Οδός: Κύπρου αρ.: 7 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ                                                        Αγ. Ι. Ρέντης : 18/01/2022

Τ.Κ.: 182 33

ΤΗΛ.: 210-4819007                                                                                   Αριθ. Πρωτ: 26

Ηλεκτρ. Διευθ.: dikenirnpid@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της υπ αριθ.: ΣΟΧ  26/2022 για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

(ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Ανακοινώνει:

την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ηλικίας από 18 έως 65 ετών, κατηγορίας εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, με προέλευση των πιστώσεων (με αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, και συγκεκριμένα στη υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, όπως αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:

-Τις με αριθ.: 17/2021 απόφαση του Δ.Σ. της.

-Την με αριθμό πρωτοκόλλου 57661/2021 ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με κάλυψη της δαπάνης (με αντίτιμο) του Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 107 ν. 4483/2018.

-Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν.3812/2009 καθώς και αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση για τις παρακάτω ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΗ (1) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ)

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

Κωδικός θέσης  

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης (έως) Αριθμός ατόμων
01 ΠΕ  Επιμορφωτής Γλύπτης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών    8 Μήνες 1

                                         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2  (δύο) ετών.
  • Επιθυμητά: α) η επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή αρμάτων καρναβαλικών εκδηλώσεων, β) πτυχίο Χαρακτικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση.
  • Τίτλος Σπουδών ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (γλυπτικής).
  • Βεβαίωση ενσήμων/προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ, τύπου ΑΣΕΠ.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι, κατά το άρθρο 16 του Ν 3584/2007:

(α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρηση, (β) δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, (γ) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης , έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και (δ) δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

7)        Όσοι από τους υποψήφιους που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις ισοβαθμήσουν, δύναται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση εκτέλεσης/ παρουσίασης του έργου τους στην ορισθείσα από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τα πλείονα προσόντα.

Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατατεθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών προσόντων, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται.

     Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή, τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία  πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.(Ν.Π.Ι.Δ.) και στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (Π. Τσαλδάρη αρ. 10-ΝΙΚΑΙΑ), ως και την σελίδα του Δήμου: nikaia-rentis.gov.gr  και θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, στη Γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.(Ν.Π.Ι.Δ.) (οδός Κύπρου αρ. 7- Αγ. Ι. Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 έως και τις 14:00) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής. Η επιστολή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί  το  αργότερο  εντός  10  ημερολογιακών ημερών  από  την  ημέρα  της  δημοσίευσης.

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 Μετά την κατάρτιση των πινάκων, θα αναρτηθούν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους.

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. (Ν.Π.Ι.Δ.) (οδός Κύπρου αρ. -7-, Τ.Κ. 182 33 ΡΕΝΤΗΣ).

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

               ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Author

Comments are closed.