Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόφαση, θα προβεί στην Διαδικασία Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή Τεχνικών Υπαλλήλων Μελών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, της  παρ. 8(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη τριών (-3-) Τεχνικών Υπαλλήλων ως Τακτικών και των Αναπληρωματικών τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2020», προϋπολογισμού 80.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε εργασίες κατεδάφισης κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, τα οποία έχουν κριθεί ετοιμμορρόπως επικίνδυνα και κατεδαφιστέα, σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα κατεδάφισης επικινδύνων –  ετοιμόρροπων κατασκευών, όπως αυτά μας έχουν διαβιβαστεί  από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη σε βάρος του Κ.Α. 30.7422.0002.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των Μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα Μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Η Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 4.1 «Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης» της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΑΔΑ: 754Ξ465ΧΘΞ-ΧΧ5) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για το έτος 2020 για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την αριθ. 12/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣΤΩΚΑ-ΔΕΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, είναι Διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

  1. την κα. Σταματίνα Χούντα, Υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφικού και Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας (G.I.S.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.

 

  1. τον κ. Κωνσταντίνο Ρεμούνδο, Υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφικού και Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας (G.I.S.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕ Διοικητικό.

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την επιλογή των Μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

 

Η Ηλεκτρονική Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2020 (30-10-2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.

 

Η παρούσα Ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Δήμου www.nikaia-rentis.gov.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr.

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γιώργος  Αυγερος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

Author

Comments are closed.