Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου μας,

για το διδακτικό έτος 2024-2025, και συγκεκριμένα:

ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ (112) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

εκ των οποίων εβδομήντα (70) άτομα πλήρους απασχόλησης, σαράντα δύο (42) άτομα τετράωρης απασχόλησης

Υποβολή Αιτήσεων από 12/07/2024 έως και 25/07/2024, αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στο email: proslipsisidox@nikaia-rentis.gov.gr

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ορθά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ,

υποχρεωτικά ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων σας και της εμπειρίας.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στο στοιχείο «Β. ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (με σειρά προτίμησης)», οι υποψήφιοι/ες σημειώνετε τον αριθμό 1 ή/και 2 ανάλογα

με την προτίμησή σας, στα αντίστοιχα τετραγωνίδια της μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχετε μόνο μια προτίμηση συμπληρώνετε τον αριθμό 1 στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Όλα τα στοιχεία των υποψηφίων, ιδίως αυτά της επικοινωνίας (τηλέφωνα και e-mail) που θα αναγράφονται στην εν λόγω αίτηση να είναι ευκρινή.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων μοριοδότησης που επικαλούνται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.