ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Π. Τσαλδάρη 10
Ταχ. Κώδικας: 18450
Πληροφορίες: Καρυοφύλλη Βέρα
Τηλ: 2132075263
e-mail: tmhma_adypagor@nikaia-rentis.gov.gr                                                                                                                                                                                                              Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντης:02/03/2022

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                      Σας  γνωρίζουμε ότι  ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη  για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία  στις 24 & 25 Μαρτίου 2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως  τις 11/03/2022 στο Τμήμα αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων.

 Υποβολή αιτήσεων – διαδικασία:

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων για τις αγορές θα  συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Φωτοτυπία βεβαίωσης δραστηριοποίησης ή φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας
β)Φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών
γ)Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά περίπτωση.
δ)Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από οποιονδήποτε τρίτο.

 Η πληρωμή του τέλους πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα έναρξης λειτουργίας της αγοράς.

Με την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής του τέλους , εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων) εγκριτική πράξη συμμετοχής στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπροθέσμων οφειλών προς το δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).

Η καταβολή του οριζόμενου τέλους ορίζεται  σε 25 ευρώ/μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα ”Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ” (ΚΕΑ), το προβλεπόμενο τέλος μειώνεται κατά το ήμισυ κατά τα πρώτα 4 μέτρα, ενώ τα επόμενα μέτρα χρεώνονται με το οριζόμενο τέλος.

 Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόληψης που ισχύουν για την Πανδημία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email:tmhma_adypagor@nikaia-rentis.gov.gr 

                                                                                                        

                                                                                                                    Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                                                                                                      ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ                               

Πληροφορίες:  Σταυρούλα Γεωργοπούλου

                               Βέρα Καρυοφύλλη                                                            

                               ΤΗΛ.:  2132075263                                                                                     

Email:tmhma_adypagor@nikaia-rentis.gov.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ

Author

Comments are closed.