Άδεια γάμου για αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 

(Ν.1250/1982)

 Για άδεια Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα απαιτούνται:

 

 1. Αίτηση ( χορηγείται από το Δήμο)
 2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
 3. Βεβαίωση από οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της Χώρας τους ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Βεβαίωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο βαθμός γάμου που πρόκειται να τελεστεί. ( Σημ. Δεν απαιτείται επικύρωση για τα προξενεία Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Εσθονίας, Ηνωμ. Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λιχνεστάιν, Λουξεμβούργου, Μολδαβίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σουηδίας, Τουρκίας και Τσεχίας.)
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο πρωτότυπο και μετάφραση. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα με σφραγίδα APOSTILLE. Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης τα έγγραφα θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3 Σύνταγμα).
 • Για όσους γεννήθηκαν Αλεξάνδρεια – Κάιρο – Κωνσταντινούπολη μπορεί να υπάρχει το πιστοποιητικό βάφτισης από το Πατριαρχείο αντί για ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Για τους Κύπριους χρειάζεται και το πιστοποιητικό  ελευθερίας.
 1. Διαβατήριο και άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει
 2. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.
 3. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου (εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους)
 4. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια Αθηναϊκή ή Πειραϊκή εφημερίδα στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των μελλονύμφων, το όνομα των γονέων τους, το γένος, ο τόπος γέννησης και η τελευταία τους κατοικία (ένα αντίτυπο για τον καθένα). Τα στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες.
 5. Παράβολο για πολιτικό γάμο από το πλησιέστερο ΚΕΠ  το οποίο το εκδίδει ηλεκτρονικά και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή αγορά του μέσω Εφορίας. Στη περίπτωση αγοράς ηλεκτρονικού παραβόλου θα πρέπει να προσκομιστεί και η απόδειξη πληρωμής του.
 6. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένου  ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

 

 • Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα
 • Για Νιγηρία, Πακιστάν χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα:

α) Πιστοποίηση εγγράφων από την επίσημη κυβέρνηση της χώρας

β) Σφραγίδα από το Προξενείο μας εκεί

γ) Πιστοποίηση από την Πρεσβεία στην Ελλάδα για την γνησιότητα του εγγράφου

δ) Επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα για τη γνησιότητα της υπογραφής του προξενικού υπαλλήλου που βρίσκεται στην αλλοδαπή

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

 1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού
 3. Από Έλληνα δικηγόρο ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.
 4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεμιστημίου.

Comments are closed.